Vedtægter

VEDTÆGTER  FOR RØRHOLMS GRUNDEJERFORENING, HIMMELEV.
 
 
 
 
 
FORENINGENS NAVN OG OMRÅDE.
 
§ 1.
 
 
 
Foreningens navn er: Rørholms Grundejerforening, Himmelev. Dens hjemsted er Roskilde kommune. Foreningens område er alle matr. nr. i Rørholm, Himmelev.
 
 
 
FORENINGENS FORMÅL.
 
§ 2.
 
 
 
Grundejerforeningen er stiftet i henhold til lokalplan nr. 139 af 31. 07. 1980 med senere ændringer af 23. 04. 1981 og 12. 10. 1983. Foreningens formål er i overensstemmelse med førnævnte lokalplan at forestå drift og vedligeholdelse herunder vintervedligeholdelse af de udlagte vej-, sti- og friarealer, og i varetagelsen af opgaver, som naturligt henhører under grundejerforeningens område. Foreningen skal herudover varetage medlemmernes interesser vedrørende hybridnettet.
 
 
 
§ 3.
 
 
 
Foreningen har ret og pligt til vederlagsfrit at tage skøde på arealer, som dels er vej- og stiarealer og dels fælles friarealer. Disse arealer er benævnt matr. nr. 1 bq Himmelev.
 
 
 
§ 4.
 
 
 
Foreningen er upolitisk og kan efter generalforsamlingens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.
 
 
 
MEDLEMMER.
 
§ 5.
 
 
 
Som medlemmer skal og kan optages grundejere, der er ejere af ejendomme i Rørholm, Himmelev ( jf. udstykningen, som fremgår af lokalplan nr. 139 m.m. ).
 
 
 
§ 6.
 
 
 
Såfremt en parcel ejes af flere i forening, hæfter samtlige disse ejere solidarisk for forpligtelserne overfor foreningen, men kun to af samejerne har medlemsret. Dersom der ikke senest 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen gives meddelelse til denne om, hvem af samejerne, der udøver medlemsretten. kan dette spørgsmål afgøres af bestyrelsen
 
 
 
§ 7.
 
 
 
Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten på skæringsdagen, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på denne og på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue
 
 
 
§ 8.
 
 
 
Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin del af foreningsformuen, ligesom medlemmets anpart ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning,
 
 
 
§ 9.
 
 
 
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser i foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
 
Det påhviler såvel sælger som køber at give meddelelse til grundejerforeningens kasserer om ejendommens overdragelse
 
 
 
INDSKUD OG KONTINGENT.
 
§ 10.
 
 
 
Ved ejerskifte – bortset fra overgang til ægtefælle, livsarving eller samejer – betaler den nye ejer et indskud, der andrager halvdelen af det på det pågældende tidspunkt fastsatte årskontingent
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med lige store anparter på hver parcel på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen påligne medlemmerne et ekstra kontingent, der dog ikke må udgøre mere end 25% af det ordinære kontingent
 
 
 
§ 11.
 
 
 
Kontingentet betales forud for et halvt år ad gangen med forfald juni/december eller på anden måde efter bestyrelsens beslutning. Betaling skal ske ved elektronisk overførelse til foreningens konto (Betalingsservice).
 
 
 
Kontingentet betales senest 8 dage efter påkrav. I modsat fald er foreningen berettiget til at indkassere kontingentet med de dermed forbundne omkostninger, dog med et tillæg på min. 25 % af kontingentopkrævningen.
 
 
 
Restance med kontingent medfører suspension af det pågældende medlems stemmeret og valgbarhed.
 
 
 
Medlemmerne er pligtige at melde flytning til kassereren
 
 
 
§ 12.
 
 
 
Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål – herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.
 
 
 
GENERALFORSAMLING.
 
§ 13.
 
 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give eller ændre vedtægter (Sml. pkt. 19 ).
 
 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
 
 
 
Medlemmerne skal indkaldes via foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel.
 
 
 
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden, tid og sted. Senest samtidig med indkaldelsen skal foreningens regnskab og budgetforslag være tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
 
 
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor.
 
 
 
På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der inden de i vedtægterne fastsatte frister er meddelt medlemmerne.
 
 
 
§ 14.
 
 
 
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen.
 
 
 
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet
 
 
 
Ekstraordinære generalforsamlinger skal finde sted senest 21 dage efter, at skriftligt ønske herom er kommet frem til bestyrelsen. Indkaldelse med angivelse af de til forhandling fremsatte emner skal udsendes med mindst 8 dages varsel.
 
 
 
§ 15.
 
 
 
For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden.
 
 
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 
4. Forslag fra bestyrelsen – herunder budget og fastsættelse af kontingent.
 
5. Forslag fra medlemmerne.
 
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 
9. Eventuelt.
 
 
 
Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller på møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling.
 
 
 
Bestyrelsen udsender senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes meddelelse herom til medlemmerne.
 
 
 
Adgang til generalforsamlingen har kun stemmeberettigede og disses ægtefæller, samlevere eller samejere.
 
 
 
STEMMERETTEN.
 
§ 16.
 
 
 
Hver husstand har to stemmer for hver parcel, der ejes. Der kan stemmes ved fuldmagt i henhold til skriftlig fuldmagt, men ingen kan på andre medlemmers vegne afgive mere end to stemmer.
 
 
 
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved stemmeflerhed. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, såfremt dirigenten eller 1/4 af de fremmødte stemmeberettigede kræver det.
 
 
 
§ 17.
 
 
 
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende hidtidige og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Forhandlingsprotokollen skal efter forudgående aftale være tilgængelig for medlemmerne.
 
 
 
§ 18.
 
 
 
De på den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til de nugældende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt ændres i henhold til vedtægterne
 
Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de i henhold til sådanne beslutninger pålagte pligter af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse.
 
 
 
VEDTÆGTSÆNDRINGER.
 
§ 19.
 
 
 
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 2/3 heraf stemmer for ændringer. Er der ikke mødt 2/3 af de stemmeberettigede, men 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringer, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden 4 uger og med mindst 8 dages varsel. På en sådan ekstraordinær generalforsamling kan 2/3 af de fremmødte, uanset antallet, vedtage ændringer. Fuldmagter til at stemme ved den 1. generalforsamling skal også gælde ved den ekstraordinære generalforsamling, medmindre fuldmagtsgiveren forinden har tilbagekaldt den.
 
 
 
Alle vedtægtsændringer skal tilstilles Roskilde kommune til underretning.
 
 
 
BESTYRELSEN.
 
§ 20.
 
 
 
Bestyrelsen består af 4 medlemmer – formand, næstformand, kasserer og sekretær. Disse vælges blandt foreningens medlemmer sammen med 2 suppleanter på den ordinære generalforsamling. På det konstituerende bestyrelsesmøde aftales mellem bestyrelsen og de valgte suppleanter, hvem der er 1. suppleant til bestyrelsen.
 
 
 
Der afgår 2 medlemmer samt 2 suppleanter hvert år
 
 
 
Genvalg kan finde sted.
 
 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 
 
 
Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over de førte forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger.
 
 
 
Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
 
 
 
Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt bl.a. til vedligeholdelse og renholdelse af stier og fællesanlæg m.v..
 
 
 
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet dog ydes en årlig omkostningsgodtgørelse. Beløbet, der for 1994 fastsættes til kr. 500,- pr. bestyrelsesmedlem/suppleant, kan reguleres hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Ydes der herudover et helt ekstraordinært arbejde, kan et eller flere bestyrelsesmedlemmer tildeles et passende honorar efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
 
 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Er der stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende
 
Bestyrelsesmøder honoreres i 1994 med kr. 125,- pr møde, beløbet kan reguleres hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling.
 
Formanden – eller i hans forfald næstformanden – er den korresponderende. Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv, og der skal tages kopi af alle grundejerforeningens afsendte skrivelser
 
 
 
§ 21.
 
 
 
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
 
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
 
 
 
Bestyrelsen er forpligtet til med passende mellemrum at orientere medlemmerne om foreningens virke
 
 
 
Bestyrelsen er for så vidt angår fællesarealer, herunder veje og stier, forpligtet til at tegne sædvanlig ansvarsforsikring.
 
 
 
Foreningen tegnes af formanden – eller i hans forfald af næstformanden – i forbindelse med eet andet bestyrelsesmedlem.
 
 
 
Bestyrelsen er berettiget til at tage initiativ til udarbejdelse af et ordensreglement, såfremt der skønnes behov herfor.
 
 
 
§ 22.
 
 
 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Dog tilstræbes bestyrelsesmøde afholdt mindst én gang hvert kvartal. Efter bestyrelsens skøn deltager suppleanterne i møderne. Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne.
 
 
 
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen eller nedlægger sit mandat, bliver umyndiggjort eller kommer ud af rådighed over sit bo, indtræder 1. suppleant.
 
 

KASSERER.

 
§ 23.
 
 
 
Kassereren modtager og kvitterer for foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller i hans forfald næstformanden anerkendte udgifter.
 
 
 
Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol, der altid skal være ført ajour.
 
 
 
Kassereren drager omsorg for, at foreningens midler sættes ind på særskilt postgirokonto og/eller særskilt konto lydende på grundejerforeningens navn i anerkendt bank eller sparekasse. Kassereren må ikke have over kr. 500,- i kontant kassebeholdning.
 
 
 
Kassereren er pligtig på forlangende at fremlægge regnskabsbøger og kassebeholdning samt medlemsfortegnelse for bestyrelse eller revision.
 
 
 
De valgte revisorer kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Bemærkning herom anføres evt. i revisionspåtegningen på regnskabet.
 
 
 
Kalenderåret er foreningens regnskabsår. De valgte revisorer skal have årsregnskabet i hænde senest 15. februar og derefter aflevere regnskabet i revideret stand til foreningens kasserer inden udgangen af februar. Sidstnævnte forelægger regnskabsåret på et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 15. marts
 
 
 
§ 24.
 
 
 
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt den 20. marts 1986
 
 
 
Vedtægterne er godkendt af Roskilde Byråd den 31. juli 1986
 
 
 
Vedtægtsændringer godkendt af generalforsamlingen den 19. april 1994.
 
 
 
Vedtægtsændringer godkendt af generalforsamlingen den 21. april 2008.
 
 
 
 
 
 
 
Himmelev, den 21. maj 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laus Rasmussen                                                Arne Sonne Andersen
 
formand                                                               næstformand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brian Nielsen                                                          Lizette Bruun
 
kasserer                                                                  sekretær
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Ougaard
 
dirigent ved generalforsamlingen